Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Login Form

Počítadlo

Dnes80
Celkem84013

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních osob a zpracováním osobních údajů,

Vám v příloze předkládáme povinnosti mateřské školy jako správce údajů.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Informační povinnost.pdf)Informační povinnost.pdf[ ]239 kB

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pokud již dítě MŠ nenavštěvuje. Platí i pro děti s odkladem povinné základní docházky.

  • Dítě se pravidelně účastní vzdělávání minimálně 4 hodiny denně, přičemž vzdělávání začíná v 8,00 hod.
  • Účastnit vzdělávání se nemusí v době státem vyhlášených prázdnin
  • Absenci je nutno omluvit - na formuláře, jsou k dispozici u paní učitelek nebo na webových stránkách.

Výběr stravného se provádí zálohově v plné výši, vždy předposlední pracovní den v měsíci, společně s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání hotovostně v kanceláři provozáře MŠ nebo bezhotovostně trvalým příkazem k 20.dni v měsíci. Zde získáte i podklady k bezhotovostním platbám.

Výše stravného za 1 den činí 33,- Kč a u dětí s odkladem povinné školní docházky 35,- Kč.

Při vědomé absenci, můžete dítě den předem odhlásit z MŠ a stravování, v případě nemoci máte nárok si první den nemoci odnést oběd v přinesených nádobách odnést domů.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena 300,- Kč za měsíc.

Pokud nemáte platby provedené k poslednímu kalendářnímu dni, nebude dítě další měsíc do MŠ přijato. Nejsou-li platby hrazeny, může ředitelka MŠ po předchozím písemném upozornění (podle§ 35, ods.1, písmena d, školského zákona), dítě z předškolního vzdělávání vyloučit.

Zápis do MŠ probíhá každý rok v měsící květnu – termín je zveřejněn v MŠ, na webových stránkách a v Jitřence. Děti jsou přijímány na základě podání ,,Žádosti o přijetí dítěte“. O jejich přijetí rozhoduje ředitelka ve Správním řízení, přičemž dodržuje kritéria stanovaná vnitřní směrnicí.

Mš má celodenní provoz od 6:15 do 16:15 hodin. Děti se v okrajových časech scházejí a rozcházejí v jedné třídě na každém patře podle směn učitelek. Vhodný příchod do MŠ je do 8.30 hodin, kdy se škola zamykání a Vaše dítě v klidu zvládne všechny činnosti. Ideální doba vyzvedávání dětí je od 14.15 hodin. Jiný čas si můžete předem domluvit s paní učitelkou ve třídě.

K zajištění bezpečnosti se budova uzamyká v době 8:30 – 11:30 hodin a 13:00 – 14:00hodin. Pokud přijdete v tuto dobu je nutno zazvonit a vyčkat příchodu personálu.

Režim dne je maximálně uvolněn, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Celé dopoledne prolínají hry, cvičení, spontánní a řízené činnosti, hygiena a průběžná svačina. Děti jsou každý den minimálně dvě hodiny venku, řídíme se aktuálním stavem počasí. Oběd je podáván u mladších dětí v 11.30 hodin, u předškoláků ve 12.00 hodin. Odpočinek začíná minimálně dvacetiminutovým čtením, které se prodlužuje s věkem dětí. Následuje odpočinek podle individuálních potřeb dětí, ve 14.00 hodin mají děti svačinu a zájmové činnosti a hry do odchodu domů.

Děti jsou vzdělávány ve čtyřech homogenních třídách, kde zpravidla zůstávají po celou dobu docházky do MŠ.V rámci ŠVP mají děti možnost tvořit s keramickou hlínou. Logopedické prevenci se věnují tři logopedické asistentky. V rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme se přihlásili do celonárodního projektu ,,Celé Česko čte dětem“.

Naše vzdělávací nabídka vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a programu Začít spolu. Školní vzdělávací program s názvem ,,Čtyřlístek na cestě za poznáním“ má platnost od 1.9.2016 do 30.8.2020 a tvoří jej integrované bloky, které se vycházejí z přírody, ročních období, společenských událostí, školních tradic a každodenní reality, kterou děti prožívají.

 

Naším hlavním záměrem je:

  • vytvářet radostné prostředí, vzájemnou důvěru mezi dětmi i zaměstnanci
  • podporovat zdravý tělesný vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou
  • sledovat oblast psychickou, fyzickou, morální a sociální
  • pomoci dětem poznávat svět, radovat se, hrát si, objevovat, tvořit, hledat a samostatně se rozhodovat
  • zaměřit se na budování postojů a hodnot, na rozvoj celé dětské osobnosti
  • rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti dětí, podporovat poznávání a experimentování, tvoření pojmů a myšlenkových operací
  • specifickou pozornost věnovat získávání klíčových kompetencí, které děti potřebují pro další úspěšné vzdělávání

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena