Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Počítadlo

Dnes52
Celkem160082

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních osob a zpracováním osobních údajů,

Vám v příloze předkládáme povinnosti mateřské školy jako správce údajů.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Informační povinnost.pdf)Informační povinnost.pdf[ ]239 kB

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

S účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pokud již dítě MŠ nenavštěvuje. Platí i pro děti s odkladem povinné základní docházky.

 • Dítě se pravidelně účastní vzdělávání minimálně 4 hodiny denně, přičemž vzdělávání začíná v 8,00 hod.
 • Účastnit vzdělávání se nemusí v době státem vyhlášených prázdnin
 • Absenci je nutno omluvit - na formuláře, jsou k dispozici u paní učitelek nebo na webových stránkách.

Výběr stravného se provádí zálohově v plné výši, vždy předposlední pracovní den v měsíci, společně s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání hotovostně v kanceláři provozáře MŠ nebo bezhotovostně trvalým příkazem k 20.dni v měsíci. Zde získáte i podklady k bezhotovostním platbám.

Výše stravného za 1 den činí 38,- Kč a u dětí s odkladem povinné školní docházky 40,- Kč.

Při vědomé absenci, můžete dítě den předem odhlásit z MŠ a stravování, v případě nemoci máte nárok si první den nemoci odnést oběd v přinesených nádobách odnést domů.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena 300,- Kč za měsíc.

Pokud nemáte platby provedené k poslednímu kalendářnímu dni, nebude dítě další měsíc do MŠ přijato. Nejsou-li platby hrazeny, může ředitelka MŠ po předchozím písemném upozornění (podle§ 35, ods.1, písmena d, školského zákona), dítě z předškolního vzdělávání vyloučit.

Zápis do MŠ probíhá každý rok v měsící květnu – termín je zveřejněn v MŠ, na webových stránkách a v Jitřence. Děti jsou přijímány na základě podání ,,Žádosti o přijetí dítěte“. O jejich přijetí rozhoduje ředitelka ve Správním řízení, přičemž dodržuje kritéria stanovaná vnitřní směrnicí.

Mš má celodenní provoz od 6:15 do 16:15 hodin. Děti se v okrajových časech scházejí a rozcházejí v jedné třídě na každém patře podle směn učitelek. Vhodný příchod do MŠ je do 8.30 hodin, kdy se škola zamykání a Vaše dítě v klidu zvládne všechny činnosti. Ideální doba vyzvedávání dětí je od 14.15 hodin. Jiný čas si můžete předem domluvit s paní učitelkou ve třídě.

K zajištěni bezpečnosti má škola elektronický zámek s kamerovým systémem. V době přivádění a odvádění děti si rodiče otevírají čipem nebo otiskem prstu. V době 8:30 - 11:30 hodin a 13:00 - 14:00 hodin otevírají zaměstnanci školy elektronicky po zazvonění do konkrétní místnosti.

Režim dne je maximálně uvolněn, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Celé dopoledne prolínají hry, cvičení, spontánní a řízené činnosti, hygiena a průběžná svačina. Děti jsou každý den minimálně dvě hodiny venku, řídíme se aktuálním stavem počasí. Oběd je podáván u mladších dětí v 11.30 hodin, u předškoláků ve 12.00 hodin. Odpočinek začíná minimálně dvacetiminutovým čtením, které se prodlužuje s věkem dětí. Následuje odpočinek podle individuálních potřeb dětí, ve 14.00 hodin mají děti svačinu a zájmové činnosti a hry do odchodu domů.

Naše mateřská škola nemá speciální zaměření. Snažíme se rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s uspokojením, takové nároky, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v jemu blízkém prostředí, tj. v rodině a škole) a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

Naším hlavním záměrem je:

 • vytvářet radostné prostředí, vzájemnou důvěru mezi dětmi i zaměstnanci školy
 • podporovat zdravý tělesný vývoj dětí s přiměřenou pohybovou aktivitou
 • sledovat oblast psychickou, fyzickou, morální a sociální
 • pomoci dětem poznávat svět, radovat se, hrát si, objevovat, tvořit, hledat a samostatně se rozhodovat
 • zaměřit se na budování postojů a hodnot, na rozvoj celé dětské osobnosti
 • rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti dětí, podporovat poznávání a experimentování, tvoření pojmů a myšlenkových operací
 • specifickou pozornost věnovat získávání klíčových kompetencí, které děti potřebují pro další úspěšné vzdělávání

Děti se vzdělávají v homogenních třídách pojmenovaných podle zvířátek: Včelky, Myšky, Lištičky a Motýlci. Třída Včelek s nejmladšími dětmi je uzpůsobena i pro věkovou skupinu od dvou do tří let. V nejmladší třídě pracuje spolu s učiteli chůva nebo školní asistent. V každé třídě jsou vytvořeny koutky, do kterých plánujeme vzdělávací činnost.

Škola má vypracovaný Školní vzdělávací program ,,Se Čtyřlístkem do světa“ s platností 1.9.2020 – 31.8.2028, který je v souladu s RVP PV. ŠVP je výchozím dokumentem pro plánování vzdělávací činnosti zpracované do integrovaných bloků:

 • Čas vítání a seznamování
 • Čas podzimního kouzlení
 • Čas tajemných úsměvů
 • Čas sněhových vloček
 • Čas práce a veselí
 • Čas školních povinností
 • Čas jarního probouzení
 • Čas vzájemných pohlazení
 • Čas cestování a objevování

Celý ŠVP je k dispozici ve vestibulu MŠ.

 

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena